top of page
nha tu.png
nha tu.png
nha tu.png

Mission

The NOW! Campaign for the release of prisoners of conscience in Vietnam

 

The NOW! Campaign is a Coalition of human rights organizations calling upon the government of Vietnam to immediately and unconditionally release all prisoners of conscience. 

A prisoner of conscience is anyone who has been arrested for his/her political, religious or conscientiously held beliefs, ethnic origin, sex, color, language, national or social origin, economic status, birth, sexual orientation or another status, who has not used violence or advocated violence or hatred.

The NOW! Campaign maintains a database of prisoners of conscience. This database does not include individuals who have engaged in or advocated violence or who have conspired with foreign governments in an effort to overthrow the government of Vietnam. Those named in the database include human rights defenders (HRDs), such bloggers, lawyers, trade unionists, land rights activists, political dissidents, as well as the followers of non-registered minority religions, including those who have advocated for freedom of religion or belief or who have simply professed or practiced their faith.  These men and women were arrested for the peaceful exercise of internationally protected human rights, such as the right to freedom of expression. 

Through the NOW! The campaign, we demand the release of all prisoners of conscience, including those named in our database and others that have yet to be identified. Barriers to information in Vietnam are such that it is impossible to state conclusively that all men and women who are behind bars and who meet the definition of prisoner of conscience have been identified. As such, the database presented here is by no means conclusive. The NOW! Campaign take every opportunity to push for the release of all prisoners of conscience including through engagement with the government of Vietnam.

The NOW! Campaign is an ongoing initiative; other human rights organizations are encouraged to sign on and to join our call on the government of Vietnam to immediately and unconditionally release all prisoners of conscience. To receive updates on the situation of prisoners of conscience in Vietnam, including to hear about the releases of those named in the database and the arrests of others who meet the definition, follow the Update tab and sign-up.

 
Now!Campaign là một chiến dịch vận động trả tự cho tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam

 

 

NOW!Campaign là một liên minh gồm 14 tổ chức nhân quyền và dân sự kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm (TNLT).

 

TNLT là một người đã bị bắt vì lý do chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, nguồn gốc sắc tộc, giới tính, màu da, ngôn ngữ, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tình trạng kinh tế, sinh ra, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng khác, mà người đó đã không dùng bạo lực hoặc cổ võ cho bạo lực hay hận thù.

 

NOW!Campaign duy trì một hệ thống dữ liệu về các TNLT. Hệ thống dữ liệu này không ghi tên các cá nhân đã tham gia hoặc cổ võ cho bạo lực hoặc đã âm mưu với các chính phủ nước ngoài trong nỗ lực nhằm lật đổ chính phủ Việt Nam. Những người có tên trong dữ liệu bao gồm người bảo vệ nhân quyền (HRDs: Human Rights Defenders), blogger, luật sư, người hoạt động cho nghiệp đoàn, người hoạt động cho chủ quyền đất đai, người bất đồng chính kiến cũng như những người theo các tôn giáo thiểu số không đăng ký, bao gồm những người cổ suý cho tự do tôn giáo hay niềm tin hoặc những người chỉ tuyên xưng hoặc thực hành đức tin của họ. Những người này, nam lẫn nữ, đã bị bắt vì thực thi một cách ôn hoà các quyền con người được quốc tế bảo vệ, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận.

 

NOW!Campaign yêu cầu thả tất cả TNLT, gồm những người có tên trong hệ thống dữ liệu của chúng tôi và những người khác mà chưa được xác định. Các rào cản về thông tin ở Việt Nam làm trở ngại và không thể nói một cách dứt khoát rằng tất cả những người nam nữđang bị giam giữ và họ hội đủ điều kiện thoả mãn định nghĩa TNLT, đều đã được xác định. Như vậy, hệ thống dữ liệu trình bày ở đây không có nghĩa là cuối cùng. NOW!Campaign này dùng mọi cơ hội để thúc đẩy việc phóng thích tất cả các TNLT, kể cả việc đối thoại với chính phủ Việt Nam.

 

NOW!Campaign là một cơ cấu được liên tục phát triển; các tổ chức nhân quyền khác được khuyến khích ghi tên và tham gia vào lời kêu gọi của chúng tôi với chính phủ Việt Nam để ngay lập tức và phóng thích vô điều kiện tất cả các TNLT. Để nhận được những cập nhật về tình trạng của các TNLT ở Việt Nam, gồm cả việc biết tin về việc phóng thích những người có tên trong hệ thống dữ liệu và việc bắt giữ những người có đủ điều kiện như định nghĩa về TNLT, hãy vào chương Cập Nhật và ghi tên.​

 

bottom of page